Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю

Дисертація БАРАНОВСЬКОГО ОЛЕКСАНДРА ВІТАЛІЙОВИЧА на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1991–2015 РР.): ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня Кандидата юридичних наук відбувся «28» жовтя 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.737.01 у Донецькому юридичному інституті МВС України в м. Кривий Ріг

1. Барановський Олександр Віталійович — кандидат юридичних наук. 2. Ярмиш Олександр Назарович — офіційний опонент при захисті дисертиції, Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, працює: Інститут законодавства Верховної Ради України, головний науковий співробітник. 3. Бесчастний Віктор Миколайович — Ректор Донецького Юридичного Інституту МВС України, Доктор наук з державного управління, Професор, Заслужений юрист України. 4. Зозуля Євген Вікторович — Науковий керівник, Доктор юридичних наук, професор, працює: Донецький юридичний інститут МВС України, професор кафедри загально-правових дисциплін.